Het verhaal van Gudule Perpetue Constance


Deze vrouw met de roepnaam Constantia behoort (nog) niet tot de stamboom, die ik heb uitgezocht.
Klik hier om naar de voorouders van Constantia Coloos en Cornelis Godschalk te gaan.

Gudule Perpetue Constance

Haar naam trof ik aan in de bestanden van de Mormonen te Groningen. Het was een vermelding van een ondertrouwaantekening te Leeuwarden. Bron: Ondertrouw Leeuwarden Ned.Herv. 1795 blz. 11
Den 3 July, Cornelis Godschalk en Constantia Perpetua Gudula Coloos geboortig te Cassel in de Fransche Republyk beide alhier onder extract gebod.
Het wettelijk huwelijk in de Ned. Hervormde kerk, zij waren namelijk rooms-katholiek, werd om mij onduidelijke reden te Oosterwierum gesloten. Bron: DTB Oosterwierum Ned. Herv. inv.nr. 84)
1795 Den 12 July zijn alhier in den Huwelijken Staat bevestigd (op vertoonde attestatie) de Burger C. Godschalk en de Burgeresse C.G.P. Cooloos beyde van Leeuwarden.
In het archief van Lille vond ik haar geboorte en doop:
Gudule Perpetue Constance (Constantia) Coloos, geboren op 05-01-1772 om 22.00 uur te Cassel (bron: zie dooptekst), gedoopt (RK) op 06-01-1772 te Cassel, Notre-Dame kerk (getuige(n): Pierre Jacques Gosselaere en Pieternelle de Swarte. Bron: ADL 5Mi 34 R012.
L‘an de grace mil sept cens soixante douze le six Janvier je soussigné Doyen de Chretienneté et curé de Notre Dame a Cassel ay baptizé Gudule Perpetue Constance fille legitime Pierre Jacques COLOOS fils de feu Philippe, nativ de cette paroisse et de Jeanna Petronille Gosselaere sa femme fille de feu Gregoire, native de Zuytpeene, née le jour precedent a dix heure du soir le parain a eté Pierre Jacques Gosselaere oncle maternel de la baptizée et la maraine demoiselle Petronille de Swarte epouse de signo Louis de Coster le qui ont signés en double avec mé le present acto le meme jour mois et an que dessus.
[ondert.] Pieter Jacobus Coloos, P. Gosselaere, Pieternelle de Swaerte, De Ceuvelaere Doyen de Che et Curé de N. Dame.
Haar man Cornelis Godschalk was de zoon van een Bredase kleermaker Pieter Godschalk en waarschijnlijk was Constantia al in Breda als huishoudster in dienst bij deze familie. Op 07-10-1774 werd Pieter Godschalk, geboren van Breda, met zijn 2 zonen Cornelis en Anthony opgenomen als Burger (= poorter) van Leeuwarden. Hij moest daarvoor 8 goudguldens betalen. Zijn vrouw werd niet vermeld.
In Leeuwarden woonde dit gezin in de Peperstraat. In het oud rechterlijk archief van Leeuwarden vond ik twee vermeldingen van Pieter Godschalk. Eén keer werd er bij hem ingebroken en een keer werd hij onheus behandeld. De tekst spreekt voor zichzelf:
Pijtter Godschalk mr kleermaaker wonende in de Peeperstraat alhier, old 39 jaar geciteerd, geedigd en geexamineerd zeyde, dat hij den 18e deezes des morgens bespeurd hadde dat er voor uyt de pey een ruyt vermiste, zijnde in lood ingezet als mede dat er van een kapstok neevens die pey hangende een zijvereij Rok van de koetsier van den heer Beijma vermiste met een roode kraag en opslaagen en vermits er dien morgen een lat of stok met een groote spijker bij zijn huys gevonden was, zoo veronderstelde hij dat den dieff die gebruyk hadde om de vermiste rok daar meede van den kapstok af ligten en zoo na zig thou en door het gat te haalen, daar het ruyt uyt genomen was, zeggende dat den rok daar zeer wel door konde en dat zulx ook te bespeuren was aan het lood waar in het ruyt gezeete hadde, wijl ‘t zelve naar buyten uyt geboogen was, maar wist de getuige niet door wien ‘t een en ander gepleegt was. Sloot hier meede na prelectie en persisteerde in kennisse zijn hand (get.) P. Godschalk.
Indexkaartje aangifte bejegening:
Godschalk, Pieter, burger, wonende alhier, oud 52 jaar. Aangifte van zeer brutaal optreden en het uiten van beledigingen jegens getuige en zijn mede-officieren van het kleedermakersgilde, door Tjitske Hylkes, 05-08-1796, C43 blz 368.
Het ging hier om het volgende;
Pieter ging met enige collega‘s van het gilde naar een man die een beetje te traag van betalen was. Zij werden echter door diens vrouw van de deur gefoeterd.

De oudste zoon Cornelis trouwde zoals gezegd met Constantia. In totaal trouwde hij drie keer. Van de eerste twee vrouwen scheidde hij van tafel en bed. Cornelis gedroeg zich slecht. Hij was bij verschillende rechtzaken betrokken. Waarschijnlijk is hij omstreeks het jaar 1820 met zijn toenmalige vrouw uit Leeuwarden vertrokken.

Toen Cornelis en Constantia in ondertrouw gingen stond er in de Leeuwarder Courant van 4 en 11 juli 1795 het volgende bericht:
Met de hoogste verwondering leeze ik in de Friesche Courant van den 4 July 1795, een bekendmaking van een Huwelijk tusschen C. Godschalk en C.G.P.Coloos, wijl ik Ondergetekende door deezen bekend maak, reeds voor lange aan gemelde C. Godschalk, wel en wettig verbonden te zijn, zijnde ten allen tijde gereed zulks schriftelijk te bewijzen, meldende het bovenstaande alleen om het Caracter van dezelve aan het weldenkend Publiek bekend te doen zijn.
Weltje Wiersma, woonagtig te Makkum, den 6 July 1795.
Het eerste jaar der Bataafsche Vryheid.
Dan in dezelfde krant van 18 juli 1795:
Nadien C. Godschalk heeft goedgevonden mijne Advertentie in dato den 6 dezer, door zijn leugenagtig tegenberigt te contradiceeren, agte hem mijn Replycq onwaardig, en adverteere ter verdeediging van mijn Eer, alleenlijk, dat ik mij door deezen aanbiede, om de waarheid mijner advertentie boven gemeld door eigenhandige Brieven van gemelde C. Godschalk, in dato de 1ste en 11de April jongstleeden, aan ieder, die zulks begeerd, te bevestigen, en daar door het geëerd Publycq in staat te stellen, om over zijne eerlooze behandeling nevens mij, en hier uit over zijn Caracter in ‘t algemeen juist te kunnen oordeelen.
Mackum, den 19 July 1795. Weltje Wiersma. Het eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid.
Weltje Wiersma uit Makkum trouwde 9 maanden later met Bernardus ten Horst uit Leeuwarden op 03-4-1796. DTB Wonseradeel 814 3MA:
Op 25 Maart zijn de huwelijks gebooden van Bernardus ten Horst Jongeman van Leeuwarden en Weltie Wiersma Jongedr van Makkum wettig aangegeven en volgens dispensatie van het edele geregt op drie verscheidene tijden als den 27e in des voormiddags voor en na de predicatie zijnde zondag den 3e april zonder enige verhinderingen over ons kerk geproclameert zijnde het 2e gebod op den 30 Maart niet geschiet uit oorzaak dat daar moeste gestempt worden wegens de Nationale Conventie en uit dien hoofde niet gepredikt is.
De tekst van de scheidingsakte van Cornelis en Constantia luidt als volgt:
Constantia Coloos Huisvrouw van Cornelis Godschalk te Leeuwarden geadsisteerd met Dr. P. Andrea, Requirante. Curator Johannes des Commune, aldaar, Gerequireerde.
Drost en Gerechte gehoord het verzoek van de Requirante en het consent van de Requireerde, authoriseert denzelven tot Curator ad actum Seperationis thori et Mensa (= scheiding van tafel en bed) over de requirante, teegens haaren Man Cornelis Godschalk voornoemd. Om welke Curateele Wel en getrouw waar te neemen heeft de gerequireerde den behoorlijken Eed gepresteerd voor den President van Drost en Gerechte wel gemeld, waar meede de gerequireerde voors(chreven) Cura(tor) is gedecerneerd.
Actum den 23 February 1804.
Zo‘n anderhalf jaar later is Constantia overleden. Zij werd 33 jaar. Bron: Leeuwarder Courant van 12-06-1805, aktenummer: 8414.
Naar een langdurig lijden, overleed heden nagt circa 2,5 uur, onze schoondochter Constantia Coloos, oud ruim 32 jaar. Leeuwarden 10-06-1805, P. Godschalk, M.Straatmans.
Zij werd begraven op 14-06-1805 te Leeuwarden, Oldehoofsterkerk. Bron: DTB L‘w 28-214, begraafboek 1796-1805.
Constantia ..... vrouw van C. Godschalk uit de Peperstraat, in de kerk.

Vormgeving door: Cool 64 Webdesign