Maria van den Broek

Maria is één keer getrouwd geweest en heeft daarna kinderen uit twee relaties gekregen. Haar enige wettige man was Christiaan de Fries, wiens doopnaam Christiaan Antonies was. Uit niets blijkt, dat Maria met deze Christiaan heeft samengeleefd.

De toevoeging de Fries werd gegeven omdat Christiaans vader afkomstig was uit Oost Friesland. Bij de ondertrouw van Christiaan en Maria was één schriftelijke toestemming van Christiaans vader:

Ik onder getekende vader Gerhard Antonij de Fries dat min sohn Cristiian Antonij de Fris kan ten hulijken staet kan gan. De 5e february 1808.
En één van Jannetje Marcelis, Maria's moeder (omdat Maria's vader al overleden was):
Ik onder getekende moeder van dit meysje Maria van den Broek beken kontant te zijn om te trouwe.
De tekst van de ondertrouw luidt:
Deze navolgende personen zijn van meninge hun in den Huwelijken Staat te begeven Christiaan Gerritz de Fries, J.M. geboortig van Zevenhuyzen dog wonende alhier met Maria van den Broek, J.D. geboortig van Hazerswoude dog mede wonende alhier.
Indien iemand iets wettigs tegen de voornoemde personen weet in te brengen, waarom dezelven in den Huwelijken Staat niet zoude behooren bevestigd te worden spreeke ten behoorlijke tijd en plaatsen of zwijgen daar na.
Hebben heden den 7e February 1808 haare Eerste Huwelijks Proclamatie.
Hebben heden den 14e February 1808 haare Tweede Huwelijks Proclamatie.
Hebben heden den 21e February 1808 haare Derde Huwelijks Proclamatie.
Dat deze Drie huwelijksproclamatien onverhindert zijn afgelopen waar van de laatste heden den 21e February 1808 is geschied.
getuige M Geregtsbode w.g. C.Laetenbroek.
De tekst van de huwelijksakte luidt:
Wij Martinus van Graauwenlaan Schout, Adrianes van Rijs en Jan van Zwieten Schepenen van Zegwaard verklaren dat te onzen overstaan op heden in den Egten Staat zijn bevestigd,
Christiaan Gerritz de Fries J.M. geboortig van Zevenhuizen dog wonende alhier, met Maria van den Broek, J.D. geboortig van Hazerswoude dog mede wonende alhier. Zijnde aan ons gebleken dat hunne drie Huwelijksch Proclamatien alhier op de gewone wijze en wel de laatste op heden onverhinderd zijn afgekondigd, waarom wij deze met onze handtekening hebben bekragtigd den 21e february 1808.
w.g. M.Graauwenlaan, Adrianus van Rijs, Jan van Zwieten.
De tekst van de akte van overlijden van Maria luidt:
Den negentienden julij 1833 des namiddags ten vier ure, compareerden voor ons Arie Blok assessor, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bergschenhoek, Hermanus Hofman, oud zes en twintig jaren, en Johannes Hofman, oud acht en veertig jaren, arbeiders, de eerste aangehuwde zoon en de tweede gebuur van de overledene, wonende binnen deze gemeente; dewelken ons verklaard hebben dat op den negentienden julij achttienhonderd drie en dertig, des voormiddags ten elf ure, in het huis n.32, overleden is Maria van den Broek, oud zes en veertig jaren, tapster, geboren te Hazerswoude en gewoond hebbende binnen deze gemeente, huisvrouw van Christiaan de Fries. Dochter van wijlen Antonie van den Broek en Joanna Marelis en hebben de declaranten met ons de tegenwoordige acte geteekend, nadat dezelve hun was voorgelezen,
de declaranten hebben nader verklaard hun namen niet te kunnen schrijven.
[w.g.] A.Blok.
Twee opvallende zaken aan deze akte zijn ten eerste het beroep van Maria, ten tweede het feit dat zij huisvrouw van Christiaan de Fries wordt genoemd. Ondanks alle kinderen die zij bij twee andere mannen heeft gehad is zij nog steeds zijn ‘huisvrouw‘.

We gaan terug naar de periode kort na het huwelijk van Maria en Christiaan. Vier jaar na haar huwelijk kreeg Maria een dochter van de molenaar Petrus Jacobus (Jacob) Buring en een jaar later nóg een.
Jacob was in 1810 weduwnaar geworden van Anna Beijdelhuis en daarvoor was hij getrouwd met Caatje Veenmans. Jacobs‘ vader Jan Buring/Böring/Beuringh was geboren in Warbeijen bij Kleef en zijn moeder was Aleidis van der Pauw uit Hazerswoude. Jacob overleed in 1813 op 36 jarige leeftijd.

Maria bleef in Hazerswoude wonen en treurde niet te lang, want in 1815 kreeg zij een zoon bij haar verwekt door Jan den Ouden.
Omstreeks 1817 vertrokken Maria en Jan van Hazerswoude naar Rotterdam. Hier werden de overige kinderen geboren, waarvan alleen de laatste bleef leven. In de geboorteakten te Rotterdam wordt Jan den Ouden niet vermeld als de vader van de kinderen. Jan den Ouden heeft zijn vrouw verlaten en is niet wettelijk gescheiden. Voor Maria gold hetzelfde. Zij konden dus niet trouwen.

Klik hier voor de parentelen van Antoon(alias ‘de Fries’),de families Buring en den Ouden.

Vormgeving door: Cool 64 Webdesign